Takip Edin:

Navlun Deposu

Lojistik Partneriniz

Home Demiryolu Terimleri

Yardım mı Lazım?

Bize Mesaj Bırakın En Yakın Sürede Sizinle İletişim Kurulacaktır.

info@navlundeposu.com
0 (212) 731 85 49

İletişim

Demiryolu Terimleri

Gabari Nedir : Demiryolu güzergahında bulunan Köprü, tünel, rampa v.s sanatsal yapıların ölçüleridir.

Yük Gabarisi Nedir : Demiryolu araçlarının ve vagonların gerek yüklü gerekse yüksüz olarak (Vagon platform yüksekliği+eşya yüksekliği olarak) herhangi bir emniyet tedbiri alınmadan geçebileceği yükseklik ve genişlik ölçüleridir.

Yapı Gabarisi Nedir : Yükseklik ve genişlik ölçüleri Yük Gabarisini aşan yüklerin maksimum taşınabileceği yükseklik ve genişlik ölçüleridir.

İstisnai Taşıma Nedir: Bir taşımanın çıkış istasyonu ile varış istasyonu arasında sevki sırasında özel tedbir alınması gerekiyorsa bu taşıma istisnai taşıma olarak değerlendirilir.

Acil Derhal
Adaptasyon  Uyarlama 
Addetmek Kabul etmek
Aderans  Yapışma 
Aidiyet ilgi
Aidiyeti cihetiyle  İlgisi nedeniyle 
Ahenk Uyum
Alamet  Belirti 
Alamet-i farika Marka
Aksam  Kısımlar 
Amil Etken
Amir  Üst 
Amme Kamu
Amut  Dik 
Amortisman Yıpranma payı
Ampirik  Deneysel 
Anane Gelenek
Anavan  İleri 
Antifiriz Don önleyici (madde)
Akit  Sözleşme 
Apleti Tekerlek ezilmesi
Araz  Belirti(ler) 
Arızi Geçici
Arivaj  Varış 
Arter Anayol
Asli  Temel 
Aşikar Açık
Avanproje  Ön tasarı 
Avdet Dönüş
Ayniyet  Aynılık 
Ayni sermaye Para dışı sermaye
Azami  En çok 
Bakiye Kalan
Balast  Taş kırığı 
Baga Burç
Baz  Temel 
Becayiş Yer değiştirme
Behemehal  Her durumda 
Beher Herbir
Belgit  Senet 
Bertaraf etme Giderme
Bidayet  Başlangıç 
Binaen Dolayısıyla
Blover  Üfürücü 
Boji Tekerlek grubu
Braga  Dingil çatak irtibat parçası 
Boden Tekerlek seti
Bünye  Yapı 
Bünyevi Yapısal
Büvet  Küçük büfe 
Camia Topluluk
Cazip  Çekici 
Cer Çekme
Cer Dairesi  Çeken ve Çekilen Araçlar Dairesi 
Cetvel Çizelge
Cihet  Yön 
Cins Tür
Cüruf  Tortu 
Debur Eşyanın demiryoluna teslimine kadar yapılan masraflar
Debuşe  Boşluk 
Dikey debuşe Zeminden köprü table altına kadar olan yükseklik
Yatay debuşe  Köprü ayakları arasındaki açıklık 
Defaten Bir seferde
Dekat  Dönem 
Delil Kanıt
Deray  Raydan çıkma 
Derkenar (Yazıda) çıkma
Dispeçer  Sevkeder 
Ebat Boyutlar
Ecnebi  Yabancı 
Eçhize Cihaz
Edevat  Aletler 
Ekartınan Ray açıklığı
Emsal  Örnek 
Emtia Mallar
Envanter  Mal dökümü 
Evamir Emirler
Evrakı müsbite  Belge 
Evsaf Nitelikler
Faaliyet  Uğraşı 
Faktör Etken
Fedakarlık  Özveri 
Ferş Döşeme
Ferdi  Bireysel 
Fert Birey
Fesih  Son verme 
Fezleke Özet rapor
Fiili  Gerçek 
Fiiliyatta Uygulamada
Finansal  Parasal 
Finansman Para temini
Forsmajör  Zorlayıcı durum 
Fortrafik Yoğun trafik
Föy  Çizelge 
Föydömarş Seyir çizelgesi
Frigofirik  Soğutmalı veya soğuk havalı 
Furgon Personel vagonu
Gabari  Ölçü sınırı 
Gardfren Frenci
Gaybubet  Yokluk 
Gayrikabili rücu Geri dönülemez
Gayrimelhuz  Beklenmeyen 
Güzergah İzlenecek yol
Hadise  Olay 
Haiz Sahip
Halle  Hol 
Hamule Yük
Hangar  Büyük depo 
Hasar Zarar
Hasılat  Gelir 
Hasılat Dairesi Ticaret Dairesi
Hat  Yol 
Hattıcari Ana yol
Havi  Kapsayan 
Hemzemin Aynı düzeyde
Heyelan  Yer kayması 
Hitam Son
Hortuvar  Kör yol tamponu 
Hudut Sınır
Hulasa  Özet 
Hususi Özel
Islah  İyileştirme 
İaşe Besleme
İbate  Barındırma 
İbraz Gösterme
İcap ettirmek  Gerektirmek 
İcar Kira
İcmal  Özet 
İcredi Yerine getirme
İçtinap  Sakınma 
İhata Kuşatma
İhbar  Duyuru 
İhbarname Bildirim
İbdas  Kurma 
ihtiva İçerme
İhtiyaç  Gereksinme 
İhtiyat Yedek
İhzar  Hazırlama 
İhzarat Hazırlıklar
İkamet  Oturma 
İkaz Uyarı
İkraz  Borç verme 
İktisap Kazanma
İktisap sureti  Kazanma belgesi 
İkmal Bütünleme
İltisak  Bağlantı 
İltisak hattı Bağlantı hattı
İmbisat  Genişleme 
İmtiyaz Ayrıcalık
İnterkol  Hava soğutucusu 
İntikal Geçiş
İntisap  Girme 
İntizam Düzen
İntizar  Bekleme 
İrsal Gönderme
İrsaliye  Gönderme belgesi 
İstiab Dolum
İstiab haddi  Dolum sınırı 
İstihkak Hakediş
İstihlak  Tüketim 
İstihsal Üretim
İstikamet  Yön 
istimlak Kamulaştırma
İstinat  Dayanma 
İşar Bildirme
İştirak  Katılma 
İtinerer Hareket çizelgesi
İzabe  Ergitme 
İzah Açıklama
İzahat  Açıklamalar 
Jerant Yönetici
Karambol  Çarpışma 
Karkas İskelet
Kartela  Etiket 
Kataner Elektrikli tren enerji hattı
Katar  Tren dizisi 
Kavalet Yolu askıya alma
Kıymet  Değer 
Kifayet Yeterlilik
Kitans  Trende ücret ödeme modeli 
Kompartıman Vagon bölümü
Konduvit  Katar ana hava borusu 
Kondüktör Bilet denetçisi
Kroşe  Koşum Takımı 
Kurp Dönemeç
Kuşak hattı  Daire şeklinde yol 
Kuvve bilgisi Durum çizelgesi
Lağv  İptal 
Lahika Ek
Lavaj  Yıkama 
Livre Tren tarife kitapçığı
Mahfuz  Saklı 
Mahiyet Öz
Mahreç  Çıkış yeri 
Maksat Amaç
Malumat  Bilgi 
Markiz Makinist kabini, istasyon çatısı
Marşandiz Bürosu  Trafik bürosu 
Matlup Alacak
Meccani  Parasız 
Mecra Yatak
Mecmu  Toplam 
Melhuz Beklenen
Mensup  İlgili 
Menşe Köken
Merci  Başvurulacak yer 
Mersule Gönderilen eşya
Mesaha  Yüz ölçümü 
Mesajeri Parça eşya
Mesken  Konut 
Mesnet Dayanak
Mesul  Sorumlu 
Meşruhat Açıklamalar
Mevaddı  Yasalar 
Mevkut Süreli – Periyodik
Mevkut Tevziat  Süreli dağıtım 
Mevrud Gelen
Mevrude  Gelen eşya 
Mevzii Yerel
Mevzu  Konu 
Mevzuat Yönetmelik
Meyil  Eğim 
Meyil münheli verevlik derecesi Eğim derecesi
Mıntıka  Bölge 
Miat Süre
Mihver  Eksen 
Muamelat İşlemler
Muamele  Davranış, işlem 
Muavenet Yardım
Muavin  Yardımcı 
Mubayaa Satın alma
Mucip  Gerektiren 
Mufassal Ayrıntılı
Muhaberat  Haberleşme 
Muhafaza Koruma
Muharrik  Çeken 
Muhbir Haber veren
Muhit  Çevre 
Muhtariyet Özerklik
Muhtelif  Çeşitli 
Muhteva İçerik
Mukavele  Sözleşme 
Mukavemet Dayanıklılık
Mukayese  Kıyaslama 
Muntazam Düzgün
Munzam  Ek 
Murahhas Delege
Murahhas üye  Yetkili üye 
Murakabe Denetleme
Murakıp  Denetleyici 
Mutabakat Uyuşma
Mutalebe  Taşımadaki düzensizlikler 
Muvafakat Onay
Muvafık  Uygun 
Muvakkat Geçici
Muvazene  Denge 
Müberrit Yağ soğutucusu
Mücavir  Komşu 
Mücellithane Ciltevi
Müdevvenat  Derlenmiş eserler 
Müessif Üzücü
Müessese  Kurum 
Müessir Etkili
Müeyyide  Yaptırım 
Müfredat Ayrıntılar
Müfrez  Bölünmüş 
Mükellefiyet Yükümlülük
Mükellefiyetten istisna  Yükümlülükten ayrı tutma 
Mükerrer Yinelenen
Müktesep  Kazanılmış 
Mülahaza Düşünce
Mülakat  Görüşme 
Mülk Taşınmaz Mal
Mülkiyet  Sahiplik 
Mümasil Benzer
Mümessil  Temsilci 
Münakale Ulaştırma
Münakalat Vekaleti  Ulaştırma Bakanlığı 
Münasebet İlgi
Münasip  Uygun 
Münavebe Dönüşüm
Münhal  Boş 
Münhasır Sınırlı
Münhasıran  Özellikle 
Müphem Belirsiz
Müracaat  Başvuru 
Müsaade İzin
Müsannif  Tasnifleme 
Müsavi Eşit
Müselles  Üçgen yol bağlantı 
Müspet Olumlu
Müstahdem  Hizmetli 
Müstahrec Çıkartılmış
Müstahsil  Üretici 
Müstakil Bağımsız
Müstehlek  Tüketilmiş 
Müstehlik Tüketici
Müsteniden  Dayanarak 
Müstenkif Çekimser
Müşahhas  Somut 
Müşavir Danışman
Müşir  Gösterge 
Müştemilat Eklentiler
Mütalaa  Düşünce 
Müteaddid Pekçok
Müteakip  Bir sonraki 
Mütebaki Kalan
Müteferrik  Çeşitli 
Mütehassıs Uzman
Müteşebbis  Girişimci 
Müteşekkil Oluşmuş
Mütevazin  Dengeli 
Müteveccih Yönelen
Müzmin  Sürekli 
Nazari Kuramsal
Nazım  Düzenleyen 
Nevi Türü
Nisbi  Oransal 
Nivelman Yükseklik farklarının ölçülmesi
Nizami  Uygun 
Nizamname Tüzük
Ordino  Havale emri, teslim kağıdı 
Orer Hareket çizelgesi (trenlerin zaman grafiği)
Paten  Kayma plakası 
Peşinat Ön ödeme
Plakdagard  Dingil çatalı 
Port fiş Taşıma Belgesi
Poz  Yol yenilemesi 
Prive Özel
Puantaj cetvel  Değerlendirme çizelgesi 
Puntal Sahanlıktaki tutamaklar
Rakor  Bağlantı parçası 
Rambursman Eşya bedeli
Ranfor  Destek 
Reddiyat Geri verme
Refakat  Eşlik etme 
Refrigerant Soğutucu
Rektijikatif  Değişiklik 
Remiz Sembol
Repartisyon  Dağıtım ve düzenleme 
Revizör Vagon teknisyeni
Riayet  Uyma 
Risturn Geri ödeme
Riyaset  Başbakanlık 
Rodaj Alıştırma
Rödevans  Vagon kira ücreti 
Rutubet Nem
Sabo  Fren pabucu 
Sadme Çarpma
Safi  Net 
Safi siklet Net ağırlık
Sağlık işleri dairesi reisliği  Sağlık dairesi başkanlığı 
Sair Diğer
Salahiyet  Yetki 
Sarfınazar Vazgeçmek
Sarfiyat  Tüketim 
Sarih Açık
Satıh  Yüzey 
Sayding Yan yol
Seliven  Yanlışlıkla 
Sejur ücreti Kalma ücreti
Seyrihafif  Küçük hız 
Seyriseri Büyük hız
Seyrüsefer  Trafik 
Siklet Ağırlık
Sitayiş  Övgü 
Sitüasyon Durum
Sofaj  Isıtma 
Somaj ücreti Müşteri emrinde bekleme ücreti
Startpilot  Eter püskürtücü 
Stiker Etiket
Suiniyet  Kötü niyet 
Sundurma Üstü kapalı yer
Supleman  Ek 
Suhunet Sıcaklık
Sürşarj  Aşırı dolum 
Sürveyan Yardımcı teknisyen
Şahmerdan  Pres (dövme) 
Şahsi Kişisel
Şazbüf  Küreyici 
Şube Amiri Şube Müdürü
Taahhüt  Üstlenme 
Tabi Bağlı
Tadat  Sayım 
Tadilat Değişiklikler
Tadiye cihazı  Geçirme cihazı 
Tafsilat Geniş açıklamalar
Tahaddüs  Ortada 
Tahakkuk Gerçekleşme
Tahdit  Sınırlama 
Tahkik Soruşturma
Tahkim  Kuvvetlendirme 
Tahlil Çözümleme
Tahliye  Boşaltma 
Tahmil Yükleme
Tahmini  Yaklaşık 
Tahribat Yıkım
Tahrif  Bozma 
Tahrik Uyarma
Tahripkar  Yıkıcı 
Tahsil Gelir toplama
Tahsilat  Para toplama 
Tahsis Ayırma
Tahsisat  Ödenek 
Tahvil Çevirme
Takas  Değiştirme 
Takbih Kınama
Takdim  Sunma 
Takdim tehir Yer değiştirme (yazıda)
Takdir  Değerlendirme 
Takribi Yaklaşık
Takviye  Pekiştirme 
Talep İstek
Talim  Öğretme 
Talimat Yönerge
Talimatname  Yönetmelik 
Taltif etme Ödüllendirme
Tamim  Genelge 
Tasdik etme Onaylama
Tasfiye  Temizleme, giderme 
Tashih Düzeltme
Tasnif  Sınıflandırma 
Tasvip Uygun bulma
Tasvir  Açıklama 
Tatbik Uygulama
Tatmin  Doyum 
Tatminkar Doyurucu
Tavsiye  Öneri 
Tavzif Görevlendirme
Tazmin  Onarma, (zararı) ödeme 
Tazminat Bedel
Tazyik  Baskı 
Tebdil Değiştirme
Tebellüğ etme  Bilgi alma 
Teberruğ Yardım
Tebligat  Bildirim 
Tebliğ Bildiri
Tebliğ etmek  Bildirmek 
Tecavüz Saldırı, geçme
Tecavüzkar  Saldırgan 
Tecil Erteleme
Tecrit  Ayırma 
Tecrübe Deneyim
Tecziye  Cezalandırma 
Teçhiz Donatım
Teçhizat  Donatım malzemesi 
Tedarik Sağlama
Tedbir  Önlem 
Tediye Ödeme
Tedricen  Kademeli olarak 
Teferraut Ayrıntılar
Tefrik  Ayırma 
Tefriş Donatma
Tefsir  Yorumlama 
Teftiş İnceleme
Tehir  Gecikme 
Tekabül Karşılama
Tekamül  Gelişim 
Tekayyüdat Sınırlı ve dikkatli geçiş
Tekdir  Uyarma 
Tekemmül Olgunlaşma
Tekemmül etmek  Olgunlaştırmak 
Tekerrür Yeniden meydana gelme
Tekid  Üsteleme 
Teklif Öneri
Tekrar  Yine 
Tekrar etmek Yinelemek
Teksif etme  Yoğunlaştırma 
Teksir Çoğaltma
Telafi  Düzeltme 
Telaki Buluşma
Telakki  Görüş 
Telif hakkı Yayın hakkı
Temayüz  Sivrilme 
Telkin Aşılama
Temdit  Uzatma 
Temenni İstek
Temin  Sağlama 
Teminat Güvence
Temkinli  Ölçülü 
Temrin Alıştırma
Tenakuz  Çelişki 
Tenbih Uyarı
Tenkis  Azaltma 
Tenkit Eleştiri
Tensib  Uygun bulma 
Tenvir Aydınlatma
Tenvirat  Aydınlatmalar 
Tenzil İndirme
Tenzilat  İndirim 
Terakki İlerleme
Tercih  Öncelik 
Tercihan Öncelikle
Tercüman  Çevirmen 
Terfi Yükselme
Terkip  Bileşim 
Tesadüf Rastlantı
Tesadüfen  Rastgele 
Tesellüm Teslim alma
Teshin  Isıtma 
Tesir Etki
Teskiye  Değerlendirme 
Teşebbüs Girişim
Teşhis  Tanıma 
Teşkil Oluşturma
Teşkilat  Kuruluş 
Teşmil Genelleştirme
Teşrik  Ortak etme 
Teşriki mesai İşbirliği
Teşvik  Özendirme 
Tetkik İnceleme
Tevazün  Dengeleme 
Tevcih Yöneltme
Tevdi  Bırakma 
Teveccüh Yönelme
Tevhid  Birleştirme 
Tevsiat Genişletmeler
Tevsii  Genişletme 
Tevzi Dağıtma
Tevziat  Dağıtmalar 
Teyit Doğrulama
Tike  Tartı etiketi 
Timsal Örnek
Tiringala  Fren çubuğu 
Tirvar Buhar dağıtıcısı
Totman  Makinist emniyet freni 
Transmisyon Aktarma
Triyaj  Dağıtım 
Turnus Faaliyet planları
Uhde  Sorumluluk 
Usul Yöntem
Uslüp  Şekil 
Vacip Gerekli
Vade  Süre 
Vaka Olay
Varaka  Yazılı kağıt 
Vasat Orta
Vasıta  Araç 
Vazıülyed Elinde bulunduran
Vazife  Görev 
Velayet Söz sahipliği, yetki
Velhasıl  Kısaca 
Vesika Belge
Viraj  Dönemeç 
Vuku Oluş
Vukuat  Olaylar 
Vukuf Bilme
Vuzuh  Açıklık 
Voltaj Gerilim
Yafta  Etiket 
Yekün Toplam
Yevmiye  Gündelik 
Yol resiliği Yol Dairesi Başkanlığı
Zaaf  Düşkünlük 
Zabıt Tutanak
Zaruri  Gerekli 
Zat işleri Personel işleri
Zecri  Zorlayıcı 
Zevat Kişiler