Takip Edin:

Navlun Deposu

Lojistik Partneriniz

Home Konşimento Nedir?

Yardım mı Lazım?

Bize Mesaj Bırakın En Yakın Sürede Sizinle İletişim Kurulacaktır.

info@navlundeposu.com
0 (212) 731 85 49

İletişim

Konşimento Nedir?

Konşimento, ya da taşıma senedi (en:bill of lading) üzerinde yükleyici, alıcı,ihbar mercii den başlıyarak her türlü bilginin yeraldığı kıymetli evraktır.

(T.T.K. 5nci Ayrım Md.1097-1118)
Yükün hangi durumda gemiye alındığını, yüklendiğini, hangi koşullar altında taşınacağını ve teslim edileceğini belirten kıymetli evraktır. Malların sahipliğini konteyner mühür numaraları ile birlikte gösteren, kimin adına tanzim ve ciro edildiği ve hangi mal için tanzim edilmişse hukuki olarak mal üzerindeki ve kanunlardan doğacak bütün hak ve sorumlulukların o şahsa ait olduğunu gösteren belgedir. Konşimento yüklemenin yapıldığını veya yapılacağını ispat eden belgedir. T.T.K. Md.1098 göre konşimentoda olması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir;
– Taşıyanın ad ve soyadı / Ticaret unvanı,
– Kaptanın adı ve soyadı,
– Geminin adı ve tabiiyeti,
– Yükletenin adı ve soyadı / Ticaret unvanı,
– Gönderilenin adı ve soyadı / Ticaret unvanı,
– Yüklemenin yapılacağı liman,
– Tahliyenin yapılacağı liman veya buna dair talimat alınacak yeri,
– Gemiye yüklenen veya taşınmak üzere teslim alınan malların;
* Cinsi,
* Ölçüsü,
* Sayı, tartı veya adeti,
* Markaları,
* Haricen belli olan hal ve maliyeti,
– Navluna ait şartlar,
– Tanzim olunan nüshalar.
Gemi yetkilisi gemiye gönderilen yükleme ordinosuna, varsa yük hakkında gerekli gördüğü rezervleri, notları, yükleri ve ambalajı hakkındaki bilgileri yazarak bir kopyasını yük sahibine, diğer kopyasını da gemi sahibine verir. Gemi sahibi veya acentesi kendisine ulaşan ordinoya göre konşimento düzenleyerek, bunu yük sahibine teslim eder. “Not Negotiable” ibaresi olan konşimentolar hiçbir şekilde ciro edilemez, devredilemez.
Tesellüm Konşimentosu : (Received Bill of Lading) Yükün gemiye teslim edilmesinin şart olmadığı durumlarda hazırlanır. Bu tür konşimentolar yük taşıyıcıya taşınmak üzere teslim edildiğinde hazırlanır. (Teslim Konşimentosu)
Yükleme Konşimentosu : Yükün ne zaman ve hangi gemiye yüklenmiş olduğuna dair şerh verildiği takdirde bu konşimento yükleme konşimentosu hükmünde olmaktadır.
Konşimento işlerinde bir anlaşmazlığa yer verilmemesi için, aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmek gerekir;
– Evrakların ibrazı istendiği zaman, tam takım olarak takdim edilebilmeli.
– Değişiklikler gemi işleticisinin veya acentesinin yetkili bir kişisi tarafından tasdik edilmiş olmalı.
– Konşimentonun, belirli yükün ambalajının yetersiz olması nedeniyle yükün hasarlı olduğu hakkında bir şerhi taşıması halinde, temiz konşimento (Clean Bill of Lading) olmamasından dolayı finansal ödeme için banka tarafından kabul edilebilir olmalı.
– Evrak “ONBOARD” (GEMİDE) ibaresi taşımalı.
– “ONBOARD” şerhini taşıyan, fakat acentesi tarafından tarihlenmemiş, imzalanmamış ve/veya paraflanmamış olmamalı.
– Konşimento, emre muharrer düzenlenmiş ise açık cirolu olmaması.
– Akreditif şartları CF veya CIF kontratlarından bahsediyorsa konşimento, “FREIGHT PREPAID” (Navlun peşin ödenmiştir) ibaresini taşımalı.
– Navlun ücreti faturaya dahil edilmişse, konşimento “FREIGHT PREPAID” ibaresi taşımalı.
– Akreditif, konşimentonun doğrudan doğruya nama yazılı olması gerektiğini yazıyorsa, konşimento emre muharrer hazırlanmamalı.
– Konşimento akreditifte son yükleme tarihi olarak belirtilen tarihten sonraki bir tarihi taşımamalı.
– Konşimento yükleme tarihinden itibaren 21 gün içinde tevdi edilmeli.
– Konşimentodaki malın detayı ordinodakinden farklı olmamalı.
– Akreditifte gerekli olması nedeniyle, navlun miktarı muhakkak gösterilmeli.
– Yükleme yazılı olandan farklı bir limanda yapılmış olmamalı.
– Açık olarak resmi olmadığı halde, diğer çeşit konşimentolar ibraz edilmemeli, hazırlanmamalı.
Konşimentonun kaybolması durumunda armatör, alıcıdan banka teminat mektubu ister. Bunun sonucu olarak müşteriler teminat mektubu karşılığında, bankaya her 3 ayda bir faiz ödemek zorunda kalırlar. Türkiye’de genellikle 5 yılık teminatlar istenir.
Diğer bir çözüm ise mahkeme kararı ile kayıp ilanı çıkartmaktır. Böylece yeni konşimento çıkartılır. Fakat şahsi veya banka taahhüdü gerekebilir.